Utmattningssyndrom kan uppstå när man utsätts för långvarig stress utan återhämtning. Stressorerna i fråga är inte nödvändigtvis livskriser eller trauman, utan kan bestå i orimligt höga krav i arbetet och/eller inom den privata sfären.

De symtom som uppstår över tid innefattar sömnproblem, spändhet, problem med minne och koncentration, tilltagande trötthet, överkänslighet för intryck och minskad förmåga att göra flera saker samtidigt, särskilt under tidspress. Utmattningssyndrom utvecklas gradvis, ofta under en period av flera år. Under en inledande, ofta mångårig fas, utvecklas en serie symtom som sömnrubbningar, oro, irritabilitet och olika fysiska besvär t ex hjärtklappning och magproblem.

Medan somliga ser dessa symtom som varningssignaler och söker avlastning, söker andra ”stänga av” kroppens signaler och anstränger sig t o m ännu hårdare. I den akuta fasen – den som många beskriver i termer av att ”gå in i väggen” – blir den drabbade ofta extremt trött och kan inte återhämta sig trots att han/hon sover. Här finns också ofta skrämmande symtom som drabbar tankes- och minnessystemen som blackouter, stunder av frånvaro, svårigheter att hitta välbekanta platser, förvirring m m, Efter en period av några veckor/månader inträder en återhämtningsfas som, stöttad av en s.k. multimodal behandling med samtal individuellt eller i grupp och med kroppskännedomsträning med stöd av erfaren sjukgymnast, innebär att symtomen så sakteliga brukar gå tillbaka. Beroende på hur den perioden gestaltar sig kan symtomens tillbakagång bli mer eller mindre långdragen.

Stresskänslighet och problem med minne och koncentration kvarstår ofta under en längre tid efter att tillståndet förbättrats. Kan man upptäcka tecken på utmattning tidigare, behöver processen inte gå så långt, och återhämtningen kan gå betydligt snabbare. Ur både ett individ och samhällsperspektiv finns det mycket att vinna på att komma in med lättanvända stresshanteringsmetoder så tidigt som möjligt, så att man slipper uppsöka sjukvården.